TLR Kickstart Česká Republika, Praha vede Jón Bjarnastein

TLR Kickstart Česká Republika, Praha vede Jón Bjarnastein
1 dubna - 2 dubna 2023

(ENGLISH BELOW)

O TÉTO AKCI:

Naučíme Tě a povzbudíme Tě k chození ve víře (jak být "kickstartováni"): jak uzdravovat nemocné, kázat evangelium, křtít ve vodě a v Duchu svatém a jak činit učedníky. Dostaneš solidní biblické vyučování a společně také vyjdeme v malých skupinkách do ulic, abychom Tě ve víře "nastartovali" v praxi.

V Knize Skutků čteme, že Bůh používal obyčejné lidi k neobyčejným věcem. Církev rychle rostla, věřící učedníci byli naplňováni Duchem svatým a kázali, uzdravovali, osvobozovali a křtili ve vodě a v Duchu svatém.

Apoštol Pavel zdůrazňuje důležitost jednání v (nadpřirozené) moci:

"Moje poselství a mé kázání nespočívaly v moudrých a přesvědčivých slovech, ale v projevu moci Ducha, aby vaše víra nespočívala na lidské moudrosti, ale na Boží moci."(1. Kor. 2:4-5)

To byl "normální křesťanský život" pro učedníka Ježíše Krista. Je takový způsob života i pro dnešní dobu? Jsme jako Ježíšovi učedníci stále povoláni dělat tytéž "Skutky"?

Ano! Věříme, že to platí i dnes a pro každého věřícího, který chce být učedníkem Pána Ježíše.

UČITELÉ:

Seminář povede Jón Bjarnastein a jeho tým.

UPOZORNĚNÍ: Torben Sondergaard se tohoto semináře neúčastní!

*Výuka bude v angličtině, přeložená do češtiny*.

PROGRAM :

Náš "kickstartový" seminář je dvoudenní praktická výuka o učednictví. Učení bude velmi praktické a bude zahrnovat vycházení do ulic, uzdravování nemocných a kázání evangelia.

Sobota.

09:00 - Příchod

10:00 – Vyučování

13:00 - Praktická část venku a oběd

19:00 – Vyučování (svědectví)

Neděle.

09:00 - Příchod

10:00 – Vyučování

13:00 – Společenství a křty venku

16:00 – Vyučování (svědectví)

LOKALITA: Stoliňská 2502/41B, 19300 Praha 9

PODROBNOSTI:

STRAVOVÁNÍ:

Stravování není zajištěno, ale velmi doporučujeme každému, aby si přinesl vlastní jídlo svačinového typu. Jídla lze také zakoupit v okolních obchodech a restauracích. Menší občerstvení, káva a čaj jsou poskytovány zdarma, ale dary jsou vítány.

UBYTOVÁNÍ :

Organizátoři akce nezajišťují ubytování - je na každém, zda si zarezervuje apartmán nebo hotel, ať již přes airbnb, booking či jiné platformy.

NÁKLADY:

Akce je zcela zdarma, ale po večerech bude možnost věnovat finanční dar do sbírky, která pomůže pokrýt náklady na Kickstart.

PÉČE O DĚTI:

Tým během této akce zajistí bezplatnou péči o děti, aby se rodiče mohli zúčastnit!

CO MÁM PŘINÉST?

Přineste si prosím vlastní vybavení na poznámky a Bibli. Křty ve vodě jsou v neděli odpoledne, proto si prosím vezměte převlečení a ručník.

MÍSTNÍ KONTAKT:

Neváhejte kontaktovat Vaška Kučeru s jakýmikoli dotazy ohledně Kickstartu:

E-mailem: [email protected]

Pro více informací navštivte naše webové stránky:

https://thelastreformation.com/

—————————————————————

ABOUT THIS EVENT:

You will be trained and activated (kick-started) to step out in faith: healing the sick, preaching the Gospel, baptizing in water and in the Holy Spirit, and making disciples. You will receive solid Bible teaching, and we will also go out on the streets in small groups to help ‘kickstart’ you.

In the Book of Acts, we read that God was using ordinary people to do extraordinary things. The church was growing fast and believers were being filled with the Holy Spirit, and the disciples preached, healed, delivered, and baptized in water and in the Holy Spirit.

The apostle Paul emphasizes the importance of acting in (supernatural) power:

‘My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit’s power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God’s power.’ (1 Cor. 2:4-5)

This was the ‘normal Christian life’ for a disciple of Jesus Christ. Is this kind of life still for today? Are we as disciples of Jesus still called to do these same ‘Acts’?

Yes! We believe this is still for today and for every believer who wants to be a disciple of the Lord Jesus.

TEACHERS :

Jón Bjarnastein and his team will run the seminar.

PLEASE NOTE: Torben Sondergaard is not attending this seminar!

*The teachings will be in English translated into czech*.

PROGRAM :

Our kickstart seminar is a 2-days, hands-on teaching on discipleship. The teachings will be very practical and will include going out on the streets, healing the sick, and preaching the gospel.

Saturday.

09:00 - Open doors

10:00 – Teachings begin

13:00 - On the streets and lunch

19:00 - Teachings (Testimonies)

Sunday.

09:00 - Open doors

10:00 – Teachings begin

13:00 – Fellowship & Baptisms and on the streets

16:00 - Teachings (Testimonies)

LOCATION: Stoliňská 2502/41B, 19300 Praha 9

DETAILS:

MEALS:

Meals are not provided but we strongly encourage everyone to bring their own picnics. Full meals can also be purchased at nearby stores and restaurants. Snacks, coffee, and tea are provided at no cost, but donations are welcome.

ACCOMMODATION:

The organization does not take care of accommodation, It is up to each person to book a guest room or hotel via airbnb, booking or other.

COSTS:

The event is completely free, but we will take up a gift in the evenings to help the team to cover the costs of the Kickstart.

CHILD CARE:

The team will provide free childcare during this event so that parents are free to participate!

WHAT SHOULD I BRING?

Please bring your own notebooks and Bible. Water baptisms are on Sunday afternoon, so please bring a change of clothes and a towel.

LOCAL CONTACT:

Feel free to contact Vašek Kučera with any questions regarding the Kickstart:

Email: [email protected]

For more information, check our website:

https://thelastreformation.com/


Místo
Stoliňská 2502/41B
aktualizovat informace
25 Událostí a věcí k vyzkoušení v Praze tento víkend

podobné akce

Všechny události Praze