วันจันทร์

CE101 ความรู้พื้นฐานด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

หลักการประมาณราคางานก่อสร้าง นับว่าเป็นหัวใจในงานก่อสร้าง ซึ่งช่างก่อสร้าง ผู้รับเหมาจะต้องทำราคาเสนอต่อเจ้าของงาน หรือประมูลงาน แต่งานจะขาดทุนหรือได้กำไร ก็ขึ้นอยู่กับการประมาณราคาซึ่งเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่ง ผู้รับเหมาบางท่านมีฝีมือแต่คิดแบบถอดแบบประมาณราคาไม่เป็นเนื่องจากขาดประสบการณ์ในการคิด ต้องจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการประมาณราคาคิดให้ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น หรือบางครั้งการเสนอราคาก็ตีราคาเป็นตารางเมตร ราคาสูงไปก็ไม่ได้งาน ราคาต่ำไปก็ขาดทุน สำหรับคอร์สนี้ จะทำให้ท่านผู้เข้าอบรมสามารถทำการประมาณราคาได้โดยทราบต้นทุนที่ละเอียด และไม่เสี่ยงต่อการขาดทุน ประมาณราคาได้อย่างมีหลักการ เหมาะสำหรับวิศวกร สถาปนิก พนักงานประมาณราคา นิสิต นักศึกษา ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ที่สนใจ
ผู้รับการอบรม จะได้รับความรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง และเทคนิคต่าง ๆ ในการประมาณราคา จากประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ของวิทยากร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการถอดแบบประมาณราคาได้อย่างถูกต้องและมีหลักการ
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
เนื้อหาหลักสูตร :
วันที่ 1 :
>> แนะนำเนื้อหาหลักสูตร
>> ความหมายและแนวทางการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
>> หลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
>> หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด วิธีปฏิบัติ และข้อมูลรายละเอียด
>> สำหรับการถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง
>> สูตรต่างๆ ที่ใช้ในการประมาณราคา
>> การคำนวณหาปริมาณงาน และการคิดราคา/หน่วย
>> ค่าแรงงานก่อสร้าง/หน่วย
วันที่ 2 :
>> เทคนิคการถอดแบบประมาณราคาให้รวดเร็ว
>> เกณฑ์การเผื่อปริมาณวัสดุมวลรวม/หน่วย
>> การคิดและเขียนโครงการแบบย่อ
>> การทำ BOQ (บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง)
>> การแบ่งงวดงานก่อสร้าง
>> การหาค่า Factor F , การหาค่า K
>> สัญญาก่อสร้าง พร้อมตัวอย่างสัญญา
>> ราคาและที่มาของแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ค่าอบรมท่านละ 7,500 บาท (ยังไม่รวมภาษี 7%)
>>>ลงทะเบียนเรียนได้ทั้ง Online & Onsite
(Onsite : เอกสาร+อาหารเช้า+อาหารกลางวัน+ของว่างเช้า-บ่าย)
สำรองที่นั่งออนไลน์ : http://bit.ly/2JvgPSI
สนใจอบรม/สอบถามเพิ่มเติม :
คุณภิญญาพัชญ์ สุขถาวร
Mobile : 086 307 2163
Call Center : 02 513 7500
Email : c2FsZXMgfCB0d29wbHVzdHJhaW5pbmdjZW50ZXIgISBjb20=
Website: http://www.twoplustrainingcenter.com/

สถานที่จัดงาน Twoplus Training Center, 42 ทูพลัส ปาร์ค ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร,Bangkok, Bangkok
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์

งานจัดแสดงที่คล้ายกัน